Društvene vrednote i religioznost

Labus, Mladen (2005) Društvene vrednote i religioznost. Sociologija sela, 43 (4). pp. 837-853. ISSN 0038-0326

[img]
Preview
Text
SS 2005_4 Labus.pdf

Download (445Kb) | Preview
Official URL: http://hrcak.srce.hr/33117

Abstract

IN CROATIAN: U članku se ispituje prihvaćenost društvenih vrednota, bitnih za globalni proces modernizacije i postmodernizacije, te utjecaj religioznosti na prihvaćanje rečenih vrednota. Članak je proizišao iz raščlambe rezultata iskustvenoga sociologijskog istraživanja provedena 1999. na reprezentativnom - stratificiranom, proporcionalnom i zonskom -uzorku veličine 705 punoljetnih stanovnika Zagreba i Zagrebačke županije u projektu Religijske promjene i vrijednosti u bruatskom društvu. Društvene i religijske promjene u hrvatskom društvu ispituje se u kontekstu procesa tranzicije iz predmodernog društva u moderno društvo. Struktura vrijednosne orijentacije bitno određuje njegovu sliku u tome procesu. Ta je struktura diferencirana statusom pojedinih vrednota i njihovim značenjem za cjelovitu sliku društva u promijenjenoj društvenoj paradigmi. Najviše prihvaćene vrednote nose u sebi univerzalno značenje i pokazuju se dublje uronjenima u svijest, jer čine bit integriteta čovjeka kao čovjeka: pokazuju snažnu interioriziranu moralnu svijest, što se može smatrati značajnim nalazom za vrijednosnu strukturu društva. Kad je riječ o dimenziji religioznosti u ispitivanju vrednota, nalazi pokazuju da ova dimenzija ne utječe značajno na prihvaćanje ili odbijanje ponuđenih vrednota. To može upućivati na zaključak da društvene vrednote, označene bitnima za konstituciju mreže vrednota u procesu modernizacije i postmodernizacije, nose u sebi slojeve univerzalnog značenja za čovjeka: sadržane su u velikim svjetskim religijama, te su po značenju etičkih vrijednosti sukladne. Vrijednosti su ispitivane metodama rangova prihvačenosti, faktorskom analizom i analizom indeksa te s pet nezavisnih varijabla, pomoću analize varijance i multiple regresijske analize. ------- IN ENGLISH: This article examines the acceptance of social values important for the global process of modernization and post-modernization, as well as the influence of religiousness on the acceptance of the values mentioned. It has resulted from the analysis of the results of experiential sociological research carried out in 1999 on the representative - stratified, proportional and area sample of the size of 705 'adult inhabitants of the town of Zagreb and the Zagrebačka County within the Religious changes and values in Croatian society project. Social and religious changes in Croatian society are being examined in the context of a process of transition from the pre-modern into a modern society. Its image within this process is being essentially determined by the structure of the value-related orientation. And this structure is differentiated by the status of individual values and the significance they have for the overall picture of the society within changed social paradigm. Mostly accepted values with the intrinsic universal significance showed to lie deeply in the eonsciousness as they make the essence of the man's integrity as the human being: they show a strong interiorized moral conscience which can be considered a significant finding in terms of the society's structure of values. As for dimension of religiousness in the examination of values, the findings show that this dimension does not significantly effect the acceptance or refusal of the values offered. These findings might point to the conclusion that social values, designated to be essential for the formation of the network of values within the process of modernization and post-modernization, contain the layers of universal significance for the mankind: they are contained in the world's great religions and are eon-formable in terms of meaning of their ethical values. The values were examined by the method of ranks of acceptance, through factor and index analyses respectively, as well as by five independent variables, by means of the variance analysis and the multiple regression analysis.

Item Type: Article
Additional Information: Language: Croatian. - Title in English: Social values and religiousness.
Uncontrolled Keywords: Vrijednosti, religioznost, modernizacija, postmodernizacija, nova društvena paradigma, društvene vrednote, demokracija, hrvatsko društvo, tranzicija (values, religiosity, modernization, postmodernization, new social paradigm, social values, democracy, aroatian soiety, transition)
Subjects: H Social Sciences > HM Sociology
Depositing User: Karolina
Date Deposited: 05 Jan 2017 12:48
Last Modified: 05 Jan 2017 14:39
URI: http://idiprints.knjiznica.idi.hr/id/eprint/643

Actions (login required)

View Item View Item