Perspektiva društvenog podrijetla – želje, planovi i stavovi učenika završnih razreda srednjih škola o prijelazu iz srednjeg u visoko obrazovanje

Odak, Iva and Puzić, Saša (2019) Perspektiva društvenog podrijetla – želje, planovi i stavovi učenika završnih razreda srednjih škola o prijelazu iz srednjeg u visoko obrazovanje. In: Što nakon srednje?: želje, planovi i stavovi hrvatskih srednjoškolaca. Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Zagreb, pp. 85-102. ISBN 978-953-7584-16-0

Full text not available from this repository. (Request a copy)
Official URL: https://www.azvo.hr/images/stories/publikacije/Sto...

Abstract

IN CROATIAN: Cilj je rada ispitati razlikuju li se učenici različitoga društvenog podrijetla u aspiracijama za visoko obrazovanje, planovima nakon srednje škole, važnosti pojedinih čimbenika za odabir studijskog programa, osjećaju informiranosti o prijelazu iz srednje škole u visoko obrazovanje i znanju o tom prijelazu, uvjerenosti u ostvarivanje pozitivnih obrazovnih ishoda te u stavovima prema nekim aspektima obrazovnog konteksta u Republici Hrvatskoj. Istraživanje je provedeno u 59 srednjih škola među učenicima četverogodišnjih i petogodišnjih srednjoškolskih programa u šk. god. 2017./18. Baza podataka korištena u ovome radu sadrži podatke 4501 učenika završnih razreda. Kao pokazatelj društvenog podrijetla učenika korišten je stupanj obrazovanja roditelja. Rezultati pokazuju da učenici iz obitelji višega obrazovnog statusa u većoj mjeri iskazuju aspiracije za visoko obrazovanje nego učenici nižega obrazovnog statusa roditelja, pri čemu najveći broj namjerava studirati odmah nakon srednje škole. Učenici nižega obrazovanog statusa roditelja pri odluci što studirati veću važnost pridaju praktičnim razlozima, dok učenici višega obrazovnog statusa roditelja prioritet daju intrinzičnim ciljevima poput interesa za područje studija. Učinak obrazovanja roditelja vidljiv je i u razlikama u uvjerenosti učenika u uspješno polaganje državne mature, upis i završavanje željenog studija, gdje viši obrazovni status roditelja prati viša razina uvjerenosti učenika u vlastite mogućnosti. Analiza je također pokazala da postoje neznatne razlike u osjećaju informiranosti o prijelazu iz srednje škole u visoko obrazovanje, kao i prema znanju o pojedinim aspektima toga prijelaza. U svim navedenim aspektima informiranja o prijelazu iz srednjeg u visoko obrazovanje, učenici iz obitelji višega obrazovnog statusa iskazuju višu razinu informiranosti, pri čemu većina učenika glavninu informacija o nastavku školovanja dobiva od roditelja i prijatelja, a ne iz izvora dostupnih u školi i u javnim medijima. Iako učenici iz kategorije višeg obrazovnog statusa roditelja imaju više aspiracije i daju više procjene na različitim tvrdnjama povezanim s pozitivnim ishodima i vrijednošću obrazovanja, jačine učinaka utvrđenih razlika pokazuju da su navedene razlike uglavnom niske. --------------- IN ENGLISH: The aim of this paper is to examine whether students of different social backgrounds differ in higher education aspirations, post-secondary education plans, the importance of certain factors for choosing a study program, feeling informed about the transition from secondary to higher education and knowledge about this transition, belief in achieving positive educational outcomes and attitudes towards some aspects of the educational context in the Republic of Croatia. The research was conducted in 59 secondary schools among students of four-year and five-year secondary school programs in the school year 2017/2018. The dataset used in this study contained data obtained from 4501 secondary school students of the final year. Parents' educational level was used as an indicator of students' social background. The results show that students from families with higher educational status tend to have higher aspirations for higher education than students whose parents had lower educational status; majority of them plans to study immediately after high school. Students whose parents had lower educational status attach greater importance to practical reasons in deciding what to study, while students whose parents had higher educational status prioritize intrinsic goals, such as interest in the field of study. The effect of parental education is also evident in the differences in students' belief in successfully completing the state matura, enrolment and completion of their desired studies, where parents’ higher educational status indicated a higher level of students' belief in their own capabilities. The analysis also showed that there were slight differences in the feeling of being informed about the transition from secondary to higher education, as well as in the knowledge of certain aspects of this transition. In all of the above mentioned aspects of being informed about the transition from secondary to higher education, students from families with higher educational status had higher level of information, with the majority of students receiving most information on continuing education from parents and friends rather than from sources available in school and in the media. Although students whose parents had higher educational status had higher aspirations and evaluated various claims related to positive outcomes and the value of education higher, the effects sizes of the found differences were mostly small.

Item Type: Book Section
Additional Information: Language: Croatian. - Title in English: The social background perspective – final year secondary school students' aspirations, plans and attitudes about the transition from secondary to higher education. - Book editors: Zrinka Ristić Dedić, Boris Jokić.
Uncontrolled Keywords: Sekundarno obrazovanje, društveno podrijetlo, prijelaz iz srednjeg u visoko obrazovanje, aspiracije za visoko obrazovanje, stavovi prema obrazovanju (secondary education, social background, transition from secondary to higher education, higher education aspirations, attitudes towards education)
Depositing User: Karolina
Date Deposited: 29 Oct 2019 14:51
Last Modified: 02 Jan 2020 09:43
URI: http://idiprints.knjiznica.idi.hr/id/eprint/851

Actions (login required)

View Item View Item