Rodna perspektiva – želje, planovi i stavovi učenica i učenika završnih razreda srednjih škola o prijelazu iz srednjeg u visoko obrazovanje

Jugović, Ivana (2019) Rodna perspektiva – želje, planovi i stavovi učenica i učenika završnih razreda srednjih škola o prijelazu iz srednjeg u visoko obrazovanje. In: Što nakon srednje?: želje, planovi i stavovi hrvatskih srednjoškolaca. Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Zagreb, pp. 65-83. ISBN 978-953-7584-16-0

[img]
Preview
Text
Što nakon srednje.pdf

Download (14Mb) | Preview
Official URL: https://www.azvo.hr/images/stories/publikacije/Sto...

Abstract

IN CROATIAN: Empirijska istraživanja i statistički podaci iz Hrvatske i brojnih drugih zemalja ukazuju na to da se djevojke i mladići razlikuju u obrazovnim aspiracijama i odabirima, interesima za pojedina obrazovna područja, kao i u procjenama svoje uspješnosti u različitim aktivnostima i obrazovnim ishodima. Teorijski okvir ovog istraživanja čini model očekivanja i vrijednosti za objašnjenje motivacije vezane uz postignuće Jacquelynne Eccles i njezinih suradnika/ca (1983). Imajući u vidu spoznaje brojnih istraživanja o razlikama između učenika i učenika u obrazovnim aspiracijama i raznim aspektima motivacije, cilj ovog poglavlja je istražiti razlikuju li se mladići i djevojke u obrazovnim aspiracijama i interesima, očekivanjima uspjeha i informiranosti o prijelazu u visoko obrazovanje. Uzorak na kojem su provedene analize za ovo poglavlje čini 4501 učenik/ca koji pohađa završni razred gimnazije ili četverogodišnje strukovne škole. Rezultati istraživanja pokazuju da su razlike između mladića i djevojaka statistički značajne na gotovo svim ispitanim varijablama. Također je važno napomenuti da su učinci većinom skromni, osim u slučaju velikog učinka rodnih razlika na interes za tehničko područje te umjerenih učinaka na interes za informatičko područje te na čestinu korištenja web stranice www.postani-student.hr koja služi za informiranje o prijelazu iz srednjeg u visoko obrazovanje. Nadalje, djevojke više aspiriraju upisati studij nego mladići, iako su obrazovne aspiracije visoke i kod djevojaka i kod mladića. Manji dio učenika/ca se planira zaposliti odmah nakon srednje škole, a među njima su mladići brojniji. Učenički interesi su jasno podijeljeni na „muška“ i „ženska“ područja što se kasnije preslikava u rodnoj neravnoteži u visokom obrazovanju. Ovi nalazi u skladu su s brojnim istraživanjima provedenima u okviru teorijskog modela očekivanja i vrijednosti (Eccles i sur., 1983). Kada riječ o informiranosti o prijelazu iz srednje škole u visoko obrazovanje, djevojke raspolažu s više točnih informacija o tom procesu i zaista se češće informiraju o prijelazu u visoko obrazovanje, no osjećaju se podjednako informiranima kao i mladići koji imaju slabije znanje i rjeđe se informiraju. Ovi nalazi ukazuju na to da se djevojke podcjenjuju, a mladići precjenjuju kada je riječ o informiranosti, što je u skladu sa spoznajama iz drugih istraživanja o samopouzdanju djevojaka i mladića u adolescenciji (Harper i Marshall, 1991; Marsh, 1989; Frome i Eccles, 1995; Jugović, 2017). Spoznaje ovog istraživanja imaju i svoje praktične implikacije. S obzirom da rezultati pokazuju da postoje razlike između djevojaka i mladića u obrazovnim i profesionalnim interesima koje za posljedicu imaju rodnu neravnotežu u odabirima zanimanja i područja studiranja, važno je učenicima/cama osigurati rodno osjetljivo profesionalno usmjeravanje. Različite edukacije i aktivnosti usmjerene na suzbijanje rodnih stereotipa o zanimanjima i informiranje učenika/ca o širokom spektru obrazovnih i karijernih mogućnosti trebale bi biti dostupne svim učenicima/cama. --------------- IN ENGLISH: Empirical research and statistical data from Croatia and many other countries indicate that girls and boys differ in their educational aspirations and choices, interests in particular educational domains, as well as in self-efficacy and self-esteem for different activities and educational outcomes. This research is framed within the expectancy-value model for achievement motivation that focuses on gender dimension of educational achievement and choice (Eccles et al., 1983). The aim of this paper is to explore whether boys and girls differ in educational aspirations and interests, expectations of success and knowledge about the transition to higher education. The sample consists of 4501 final year students attending grammar schools and four-year vocational schools in Croatia. The results of the study show that differences between young men and women are statistically significant on almost all the variables examined. It is also important to note that the effects are mostly modest, except in the case of a large effect of gender differences on the interest in the technical engineering domain and moderate effects on the interest in the IT domain and on the frequency of use of the website www.postani-student.hr (aimed at providing information about the transition from the secondary to higher education). Furthermore, young women have higher aspirations to enrol in higher education than young men, although educational aspirations are high for both young men and women. A smaller proportion of students are planning to find an employment immediately after secondary school, with young men being more numerous. Student interests are clearly divided into "male" and "female" areas, which is later reflected in the gender imbalance in higher education. These findings are consistent with a number of studies conducted within the expectancy-value model (Eccles et al., 1983). Results about knowledge on the transition from secondary education to higher education show that young women have more accurate information about this process, but feel just as informed as young men who have less knowledge. These findings indicate that young women are underestimating their knowledge and young men overestimating theirs, which is consistent with findings from other studies on gender differences in adolescents’ self-esteem (Harper & Marshall, 1991; Marsh, 1989; Frome & Eccles, 1995; Jugović, 2017). Findings from this research have their practical implications, and the most important one is a necessity of providing students with gender sensitive vocational guidance. Various educational activities and trainings aimed at eliminating gender stereotypes about occupations and at informing students about a wide range of educational and career opportunities should be available to all students.

Item Type: Book Section
Additional Information: Language: Croatian. - Title in English: Gender perspective - students' ambitions, plans and attitudes related to transition from secondary to higher education. - Book editors: Zrinka Ristić Dedić, Boris Jokić.
Uncontrolled Keywords: Rodna perspektiva, obrazovne aspiracije, interesi, prijelaz u visoko obrazovanje, učenici/e srednjih škola (gender perspective, educational aspirations, interests, transition to higher education, secondary school students)
Subjects: B Philosophy. Psychology. Religion > BF Psychology
Depositing User: Karolina
Date Deposited: 11 Oct 2019 10:27
Last Modified: 09 Mar 2021 09:32
URI: http://idiprints.knjiznica.idi.hr/id/eprint/847

Actions (login required)

View Item View Item